WETTELIJKE MEDEDELINGEN

De website www.pelvix.care wordt gepubliceerd door het bedrijf MAXORIA SPRL

Maatschappelijke zetel: Avenue Boéssière Thiennes 7 - 7870 Lombise - BELGIË

BE 0536473742

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 1. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. AFDWINGBAARHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  

1.1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden worden systematisch aan elke koper toegezonden of overhandigd om hem in staat te stellen een bestelling te plaatsen.  

1.2. Bijgevolg houdt het plaatsen van een bestelling in dat de koper deze algemene verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt, met uitsluiting van alle andere documenten zoals door de verkoper uitgegeven prospectussen en catalogi, die slechts indicatief van aard zijn.  

1.3. Geen enkele bijzondere voorwaarde kan, behoudens formele schriftelijke aanvaarding door de verkoper, voorrang hebben boven de algemene verkoopvoorwaarden. Elke door de koper tegengesproken voorwaarde zal derhalve, bij gebreke van uitdrukkelijke aanvaarding, niet tegenstelbaar zijn aan de verkoper, ongeacht het tijdstip waarop zij ter kennis van de verkoper zou zijn gebracht.  

1.4. Het feit dat de verkoper op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, mag niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van het recht om op een later tijdstip wel gebruik te maken van een van de genoemde voorwaarden.  

2. BESTELLEN  

2.1. Bestellingen moeten schriftelijk door de koper worden gedaan. Onder schrijven in de zin van het contract wordt verstaan een brief, fax of e-mail gericht aan de verkoper. Deze verschillende manieren om een bestelling te plaatsen hebben dezelfde bewijskracht.  De koper heeft ook de mogelijkheid om via het online bestelplatform te bestellen zodra zijn toegang en zijn gegevens zijn gevalideerd en de bestelling is betaald.

2.2 Ingevolge een schaarstesituatie zal de leverancier op bestellingen reageren in volgorde van binnenkomst en in de mate van zijn beschikbaarheid.  

3. WIJZIGING VAN DE BESCHIKKING  

3.1. De bestellingen zijn vast vanaf het ogenblik dat de verkoper ze aan de koper bevestigt per e-mail, fax of post.  

3.2. Elke wijziging of annulering van de bestelling, vanaf de bevestiging door de verkoper, kan niet in aanmerking worden genomen.  

3.3. De verkoper behoudt zich niettemin het recht voor om op elk moment de wijzigingen aan te brengen die hij nuttig acht voor zijn producten en om de modellen die op zijn platform, in zijn prospectus of in zijn catalogus worden gedefinieerd, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.  

4. LEVERING  

4.1. Voorwaarden en bepalingen  

4.1.1. De levering geschiedt door aflevering aan een verzender of vervoerder in de bedrijfsruimten van de verkoper.  

4.1.2. Voor het vervoer van de goederen kan de verkoper de koper de diensten van zijn vervoerspartner aanbieden, met franco-overdracht op factuur.  

4.1.3. Indien de koper gebruik wenst te maken van de diensten van een andere vervoerder, draagt alleen hij de gevolgen van eventuele vertragingen en moeilijkheden bij de levering.  

4.2. Deadlines  

4.2.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats naargelang de beschikbaarheid en in de volgorde waarin de bestellingen worden ontvangen. De verkoper is bevoegd tot gehele of gedeeltelijke levering.  

4.2.2. De leveringstermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar zijn afhankelijk van de leverings- en transportmogelijkheden van de verkoper.  

4.2.3. 4.2.3. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen aanleiding tot schadevergoeding, inhouding of annulering van lopende bestellingen. Indien echter een maand na een ingebrekestelling per aangetekende brief met bericht van ontvangst zonder gevolg is gebleven en het product om een andere reden dan overmacht niet is geleverd, kan de verkoop op verzoek van een van beide partijen worden ontbonden; de koper kan dan zijn betaling terugbetaald krijgen, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding.  

4.2.4. Als gevallen van overmacht die de verkoper van zijn leveringsplicht ontheffen, worden beschouwd: oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid voor de verkoper om zich te bevoorraden. De verkoper stelt de koper tijdig in kennis van de hierboven opgesomde gevallen en gebeurtenissen.  

4.2.5. In ieder geval is tijdige levering slechts mogelijk indien de koper in orde is met zijn verplichtingen jegens de verkoper.  

4.3. Risico's  

De producten reizen op risico van de geadresseerde, die in geval van schade of tekorten alle nodige vaststellingen dient te doen en zijn voorbehoud dient te bevestigen door middel van een buitengerechtelijke handeling of een aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de vervoerder, binnen drie dagen na ontvangst van de goederen.  

5. ZICHTBARE GEBREKEN OF GEBREK AAN OVEREENSTEMMING  

5.1. Onverminderd de ten aanzien van de vervoerder te nemen maatregelen, moeten klachten over zichtbare gebreken of de niet-conformiteit van het geleverde product ten opzichte van het bestelde product of de verzendingsnota, schriftelijk worden ingediend binnen drie dagen na de aankomst van de producten.  

5.2 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de werkelijkheid van de geconstateerde gebreken of afwijkingen aan te tonen. De koper moet de verkoper alle gelegenheid geven om over te gaan tot de vaststelling van deze gebreken en om deze te verhelpen. Hij onthoudt zich ervan zelf tussenbeide te komen of daartoe een derde te laten tussenkomen.  

6. FABRICAGEFOUTEN  

6.1. Werkingssfeer  

6.1.1. De produkten zijn gewaarborgd tegen fabricagefouten gedurende de in het garantiecertificaat van de fabrikant aangegeven periode, te rekenen vanaf de datum van levering. Interventies in het kader van de garantie hebben geen verlenging van de garantieduur tot gevolg.  

6.1.2. De overlegging van het garantiebewijs zal strikt vereist zijn wanneer een beroep op de garantie wordt gedaan.  

6.1.3. Krachtens deze garantie is de enige verplichting die op de verkoper rust, de kosteloze vervanging van het product, tenzij deze wijze van vergoeding onmogelijk of onevenredig blijkt. Om voor de garantie in aanmerking te komen, moet elk product eerst worden voorgelegd aan de dienst na verkoop van de verkoper, wiens akkoord onontbeerlijk is voor elke vervanging. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de koper.  

6.2. Uitsluitingen  

6.2.1. De garantie geldt niet voor zichtbare gebreken.  

6.2.2. Defecten en verslechteringen veroorzaakt door natuurlijke slijtage of door een van buiten komend ongeval (verkeerde montage, gebrekkig onderhoud, abnormaal gebruik, enz.), of door een wijziging van het product die niet door de verkoper was gepland of gespecificeerd, zijn eveneens uitgesloten.  

7. TERUGZENDING VAN PRODUCTEN  

7.1. Voorwaarden en bepalingen  

7.1.1. Elke terugzending van producten moet het voorwerp uitmaken van een formele overeenkomst tussen de verkoper en de koper. Elk product dat zonder dit akkoord wordt teruggezonden, wordt ter beschikking van de koper gehouden en geeft geen aanleiding tot de opstelling van een creditnota.  

7.1.2. De kosten en risico's van de retourzending zijn altijd voor rekening van de koper. Na een periode van 60 dagen na de leveringsdatum worden geen retourzendingen meer aanvaard.  

7.1.3. Teruggestuurde goederen moeten vergezeld gaan van een retourbon die aan het pakket moet worden gehecht en moeten zich in dezelfde staat bevinden als waarin zij door de leverancier zijn geleverd.  

7.2. Gevolgen  

In geval van een zichtbaar gebrek of een niet-conformiteit van de geleverde producten, door de verkoper naar behoren vastgesteld onder de hierboven bepaalde voorwaarden, zal de door de verkoper aanvaarde terugzending leiden tot de opstelling van een creditnota ten voordele van de koper, na kwalitatieve en kwantitatieve verificatie van de teruggezonden producten, met uitsluiting van elke vergoeding of schadevergoeding.  

8. PRIJS  

8.1. De producten worden geleverd tegen de prijs die geldt op het ogenblik van de bestelling.  

8.2. De prijzen zijn netto, af fabriek, exclusief belastingen op basis van de aan de koper meegedeelde tarieven.  

8.3. Alle belastingen, rechten of andere te betalen diensten in toepassing van de Belgische reglementering, of die van een invoerend land of een land van doorvoer, zijn ten laste van de koper.  

8.4. 8.4. Tenzij door de leverancier schriftelijk anders is overeengekomen, komen de verzendkosten steeds voor rekening van de afnemer.  

9. INVOICEREN  

9.1. Voor elke levering wordt een factuur opgemaakt en uitgereikt, tenzij een leveringsbon is uitgereikt; in dat geval wordt binnen 72 uur na de levering een samenvattende factuur opgemaakt waarin naar alle uitgereikte leveringsbonnen wordt verwezen.  

10. BETALING  

10.1. Tenzij anders is overeengekomen, geschieden betalingen per creditcard of bankoverschrijving zodra de verkoper de orderbevestiging heeft verzonden.  

10.2. Vertraging of verzuim  

10.2.1. In geval van laattijdige betaling kan de verkoper alle uitstaande bestellingen opschorten, onverminderd andere rechtsmiddelen.  

10.2.2. Elk bedrag dat op de vervaldag van de factuur niet is betaald, geeft van rechtswege aanleiding tot de toepassing van een boete waarvan het bedrag gelijk is aan anderhalf maal de wettelijke rentevoet die door de Europese Centrale Bank op haar laatste financieringsverrichting wordt toegepast. Deze boetes zijn betaalbaar op eenvoudig verzoek van de verkoper. Het bedrag van deze achterstandsrente kan automatisch in mindering worden gebracht op door de verkoper verschuldigde kortingen, rabatten of rabatten.  

10.2.3. In geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, acht dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, zal de verkoop van rechtswege ontbonden zijn indien de verkoper dit nodig acht, die in kort geding de teruggave van de producten kan vorderen, onverminderd elke andere schadevergoeding. De annulering heeft niet alleen gevolgen voor de bestelling in kwestie, maar ook voor alle eerdere, nog niet betaalde bestellingen, ongeacht of deze zijn geleverd of nog worden geleverd en ongeacht of betaling al dan niet verschuldigd is. De schuld is dan onmiddellijk voor de gehele schuld opeisbaar, zonder verdere ingebrekestelling. In alle bovenvermelde gevallen worden de bedragen die verschuldigd zouden zijn voor andere leveringen, of om welke andere reden ook, onmiddellijk opeisbaar indien de verkoper er niet voor kiest de overeenkomstige bestellingen te annuleren.  

10.2.4. Vanaf de ontbinding van de verkoop kan de verkoper de teruggave van de verkochte goederen bij eenvoudige rechterlijke beslissing verkrijgen. Bij dezelfde beschikking wordt een deskundige aangewezen om de staat van de teruggezonden goederen vast te stellen en de waarde ervan te bepalen. Op deze basis worden de rekeningen van de partijen vereffend, rekening houdend met de door de koper te betalen schadevergoeding voor de annulering van de verkoop. De koper dient alle kosten te vergoeden die voortvloeien uit de contentieuze invordering van de verschuldigde bedragen, met inbegrip van de honoraria van acovats.  

10.2.5. In geen geval mogen betalingen worden opgeschort of op enigerlei wijze worden gecompenseerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.  

11. OVERDRACHT VAN RISICO  

11.1. 11.1. De overdracht van het risico van de producten, zelfs in geval van een gratis verkoop, vindt plaats bij de verzending vanuit de magazijnen van de verkoper.  

11.2 Dit houdt met name in dat de goederen reizen op risico van de koper en dat het aan de koper is om in geval van schade, verlies of tekorten voorbehoud te maken of verhaal te halen bij de verantwoordelijke vervoerders.  

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD  

12.1. Alle Pelvix Care goederen worden verkocht onder voorbehoud van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en toebehoren. De eigendomsoverdracht van de goederen is dus uitdrukkelijk afhankelijk van de volledige betaling van de prijs.  

12.2. Bovenstaande bepalingen verhinderen niet dat de risico's van verlies of bederf van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, of van de schade die zij kunnen veroorzaken, overgaan zodra de goederen door de verkoper worden verzonden. De koper dient een verzekering af te sluiten die de risico's dekt vanaf het tijdstip van verzending van de goederen.  

12.3. 12.3 Niet-betaling, ook gedeeltelijk, geeft Pelvix Care het recht de goederen van de koper terug te vorderen na ingebrekestelling per aangetekende brief met bericht van ontvangst.  

12.4 Zolang de prijs niet volledig is betaald, dient de afnemer de krachtens deze overeenkomst geleverde zaken af te zonderen en niet te vermengen met andere zaken van dezelfde aard van andere leveranciers. Anders kan de verkoper terugbetaling eisen of de nog in voorraad zijnde artikelen terugnemen.  

12.5. De koper is gerechtigd de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. In dat geval is hij echter verplicht het resterende saldo van de prijs onmiddellijk aan de verkoper te betalen.  

13. INTELLECTUEEL EIGENDOM  

13.1. Alle teksten, werken, commentaren, illustraties en afbeeldingen weergegeven op de sites gepubliceerd door Pelvix Care zijn voorbehouden onder het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht voor de hele wereld. In dit verband en overeenkomstig de bepalingen van de Code de la Propriété Intellectuelle is alleen het gebruik voor privé-doeleinden toegestaan, onder voorbehoud van andere of nog restrictievere bepalingen van de Code de la Propriété Intellectuelle.  

13.2 Elk ander gebruik vormt een inbreuk en is strafbaar volgens het Wetboek van Intellectuele Eigendom, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van Pelvix Care. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie is ten strengste verboden.

13.3 Afbeeldingen, teksten en illustraties die per abuis worden verspreid en niet aan Pelvix Care toebehoren, zullen onmiddellijk van de site worden verwijderd na ontvangst van een klacht wegens gebruik van een afbeelding of illustratie die aan een andere partij toebehoort.

14. JURISDICTIE - GESCHIL  

14.1. De partijen zullen trachten een minnelijke schikking te treffen alvorens een geschil te beginnen.  

14.2. De Rechtbank van Koophandel van Pelvix Care is bij uitsluiting bevoegd in geval van betwisting van welke aard ook of van geschil met betrekking tot de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, tenzij de verkoper er de voorkeur aan geeft de zaak aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.  

14.3. Deze clausule is van toepassing, zelfs in geval van kort geding, incidentele vorderingen of vorderingen van meerdere verweerders of derden, en ongeacht de wijze en de voorwaarden van betaling, zonder dat de eventueel in de documenten van de kopers voorkomende bevoegdheidsclausules de toepassing van deze clausule kunnen verhinderen.