PRIVACYVERKLARING

1. ALGEMENE DISCLAIMER

1.1

Pelvix CARE respecteert de privacy van haar gebruikers (hierna, "Gebruikers").

1.2

Pelvix CARE verwerkt de persoonsgegevens die aan haar worden doorgegeven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, die van toepassing is vanaf 25 mei 2018 (hierna de "Algemene Verordening Gegevensbescherming").

1.3

De toegang tot de website https://www.pelvix.care (hierna de "Site") impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van dit privacybeleid (hierna het "Beleid"), alsmede van de algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "AV").

1.4

De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de onderstaande informatie en geeft Pelvix CARE toestemming om, in overeenstemming met wat in het Handvest is bepaald, de persoonsgegevens te verwerken die de Gebruiker op de Site meedeelt in het kader van de besteldienst die Pelvix CARE op zijn Site ter beschikking stelt (hierna, de "Dienst").

1.5

Het Handvest is geldig voor alle pagina's die op de Site worden gehost en voor de archieven van deze Site. Het is niet van toepassing op pagina's gehost door derden waarnaar Pelvix CARE kan linken en waarvan het privacybeleid kan verschillen. Pelvix CARE is derhalve niet verantwoordelijk voor de gegevens die op of via deze site worden verwerkt.

2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

2.1

De toegang tot de Site is mogelijk zonder dat persoonsgegevens, zoals met name naam, voornaam, postadres, e-mailadres, enz. hoeven te worden verstrekt.

2.2

In het kader van de Site kan van de Gebruiker worden verlangd dat hij bepaalde persoonsgegevens verstrekt. In dit geval is de voor de verwerking van deze gegevens verantwoordelijke persoon :

Pelvix CARE

2.3

De taken van de door Pelvix CARE aangestelde functionaris voor gegevensbescherming zijn ten minste de volgende:

a) het informeren en adviseren van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die de verwerking uitvoeren over hun verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; 

(b) toezicht op de naleving van de toepasselijke wetgeving en de interne regels van Pelvix CARE inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, de bewustmaking en opleiding van het personeel dat bij de verwerking betrokken is, en de daarmee verband houdende audits 

(c) op verzoek advies verstrekken over de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de uitvoering ervan controleren

(d) samen te werken met de toezichthoudende autoriteit

(e) optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit over aangelegenheden in verband met de verwerking, met inbegrip van voorafgaande raadpleging, en in voorkomend geval overleg plegen over andere aangelegenheden.

2.4

Vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kunnen worden gericht aan het volgende adres: info@pelvix.care.

3. VERZAMELDE GEGEVENS 

3.1

Door het invullen van een formulier op de Site, staat de Gebruiker Pelvix CARE toe om de volgende informatie te registreren en op te slaan, voor de doeleinden genoemd in punt 4

identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, titel, telefoonnummers, e-mailadres en afleveradres

factureringsinformatie;

communicatie tussen de Gebruiker en Pelvix CARE;

3.2

De Gebruiker geeft Pelvix CARE ook toestemming om voor de in punt 4 genoemde doeleinden te registreren en op te slaan:

informatie vrijwillig verstrekt door de Gebruiker voor een doel gespecificeerd in het Handvest, de Algemene Verkoopsvoorwaarden, op de Site of op enig ander communicatiemedium gebruikt door Pelvix CARE;

aanvullende informatie die aan de Gebruiker wordt gevraagd om hem te identificeren of om te voorkomen dat hij een van de bepalingen van het Handvest schendt;

3.3

Om de navigatie op de Site te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan de Site gebruik maken van "cookies".

3.4

Wanneer de Gebruiker de Site bezoekt, registreren de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens, zoals

het soort domein waarmee de gebruiker verbinding maakt met het internet ;

het IP-adres dat aan de gebruiker is toegewezen (wanneer hij/zij verbinding maakt);

de datum en tijd van toegang tot de Site en andere verkeersgegevens;

locatiegegevens of andere communicatiegegevens;

de geraadpleegde bladzijden;

het type browser dat wordt gebruikt;

het gebruikte platform en/of besturingssysteem;

de zoekmachine en de trefwoorden die zijn gebruikt om de Site te vinden.

3.5

Via de geraadpleegde cookies en servers worden geen nominatieve gegevens verzameld die de identificatie van de Gebruiker mogelijk maken. Deze informatie wordt alleen bewaard voor statistische doeleinden en om de Site te verbeteren.

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

4.1

Wij verwerken uw gegevens voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking worden alleen de gegevens verwerkt die relevant zijn voor het doel in kwestie. Verwerking bestaat uit elke bewerking (handmatig of geautomatiseerd) van persoonsgegevens. Pelvix CARE verzamelt, registreert en gebruikt de gegevens van de Gebruikers van haar Site voor de volgende doeleinden

om uw klachten en verzoeken om voorafgaand advies aan Pelvix CARE te behandelen;

om te reageren op uw verzoeken om informatie;

om u te informeren over Pelvix CARE publicaties en activiteiten;

om de activiteiten waarvoor u zich hebt ingeschreven goed te beheren.

om de inhoud van de Site te analyseren, aan te passen en te verbeteren;

de contractuele relatie met de Gebruiker tot stand te brengen, uit te voeren en te beheren;

om de gebruiker toe te staan berichten te ontvangen;

om de levering en het gebruik van de Site te vergemakkelijken 

om de ervaring van de Gebruiker op de Site te personaliseren;

om te reageren op verzoeken om informatie;

voor mogelijke marketingacties en promoties aangeboden door Pelvix CARE aan Gebruikers die daarvoor toestemming hebben gegeven;

om hen te informeren over de ontwikkeling van de Site en de kenmerken ervan;

voor enig ander doel waarvoor de Gebruiker uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven.

4.2

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is

uw toestemming ;

de uitvoering van een verzoek van u;

Wij moeten sommige van uw gegevens verzamelen om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Indien u ervoor kiest deze gegevens niet met ons te delen, kan dit de uitvoering van het contract onmogelijk maken.

een wettelijke verplichting voor de voor de verwerking verantwoordelijke;

Wij moeten sommige van uw gegevens verzamelen en bewaren om te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen, waaronder fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

om vitale belangen te beschermen;

voor de vervulling van een taak van algemeen belang in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen; of

ons rechtmatig belang, voor zover dit in overeenstemming is met uw belangen, vrijheden en grondrechten.

Wij hebben een rechtmatig belang om u deze informatie te verstrekken en met u uit te wisselen, met name om op uw verzoeken in te gaan of om onze diensten te verbeteren, om misbruik en fraude te voorkomen, om de regelmatigheid van onze activiteiten te controleren, om onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te vrijwaren, bijvoorbeeld in geval van geschillen, alsook om het bewijs te leveren van een mogelijke schending van onze rechten, om onze relatie met u te beheren en te verbeteren, om onze website en onze producten/diensten voortdurend te verbeteren, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen. In ieder geval zullen wij trachten een evenredig evenwicht te bewaren tussen onze legitieme belangen en uw privacy.

Indien de rechtmatige grondslag voor onze verwerking uw toestemming is, hebt u het recht deze te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

In de context van direct marketing betekent dit dat u zich te allen tijde kunt afmelden voor nieuwsbrieven en andere commerciële communicatie van ons. U wordt dan op "opt-out" gezet. U kunt uw abonnement opzeggen door een e-mail te sturen naar info@pelvix.care of door te klikken op de koppeling voor opzeggen onderaan elke e-mail.

5. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

5.1

Overeenkomstig de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker de volgende rechten:

Recht om te worden geïnformeerd over de doeleinden van de verwerking (zie hierboven) en over de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke.

Recht van toegang: de Gebruiker kan te allen tijde toegang krijgen tot de gegevens die Pelvix CARE over hem of haar bewaart of nagaan of hij of zij in de Pelvix CARE-databank is opgenomen.

Recht op correctie: Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens waarover wij beschikken, up-to-date zijn. Wij raden u aan uw account (indien van toepassing) van tijd tot tijd te raadplegen of bij ons na te gaan of uw gegevens up-to-date zijn. Indien u constateert dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te verzoeken deze te corrigeren.

Recht van bezwaar: de gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens door Pelvix CARE en haar actieve partners (...) .

Recht op verwijdering: de gebruiker kan te allen tijde verzoeken om verwijdering van zijn of haar persoonlijke gegevens, met uitzondering van de gegevens die Pelvix CARE wettelijk verplicht is te bewaren.

Recht om de verwerking te beperken: de gebruiker kan met name de beperking van de verwerking verkrijgen wanneer hij bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, wanneer hij de juistheid van de gegevens betwist, wanneer hij van mening is dat de verwerking onwettig is.

Recht op overdraagbaarheid: De gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die hij/zij aan Pelvix CARE heeft meegedeeld en kan Pelvix CARE ook verzoeken om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen.

5.2

Om zijn rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort, richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens:

per e-mail: info@pelvix.care

5.3

Pelvix CARE zal dan alle nodige stappen ondernemen om zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan dit verzoek te voldoen. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken.

6. BEWAARTERMIJN

6.1

Pelvix CARE bewaart de persoonsgegevens van zijn gebruikers zo lang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld (zie punt 4).

6.2

Pelvix CARE kan ook persoonsgegevens met betrekking tot de uitgeschreven Gebruiker blijven bewaren, met inbegrip van correspondentie of verzoeken om bijstand die aan Pelvix CARE zijn gericht, om te reageren op vragen of klachten die aan Pelvix CARE zijn gericht nadat de bestelling is geplaatst, en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, met inbegrip van belasting- of andere wettelijke vereisten.

7. VORDERINGEN OP DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat hij het recht heeft een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (DPA - voorheen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CPVP)), waarvan het contactadres luidt als volgt

Gegevensbeschermingsautoriteit

Pressestraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

E-mail: commission@privacycommission.be

8. VEILIGHEID

8.1

Pelvix CARE heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de servers waarop de verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen, zo veel mogelijk voorkomen:

ongeoorloofde toegang tot of wijziging van dergelijke gegevens ;

oneigenlijk gebruik of openbaarmaking van dergelijke gegevens

onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies van dergelijke gegevens.

8.2

In dit verband zijn Pelvix CARE werknemers die toegang hebben tot dergelijke gegevens onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. Pelvix CARE kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de verduistering van dergelijke gegevens door een derde ondanks de genomen veiligheidsmaatregelen.

8.3

De gebruikers verbinden zich ertoe geen handelingen te stellen die in strijd zijn met dit Handvest, de AV of, in het algemeen, met de wet. Inbreuken op de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de computersystemen en van de in deze systemen opgeslagen, verwerkte of doorgegeven gegevens, of pogingen daartoe, worden gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro, of met één van deze straffen, onverminderd andere wettelijke bepalingen die op dergelijke inbreuken van toepassing zijn.

9. MEDEDELING AAN DERDEN

9.1

Pelvix CARE beschouwt persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie. Pelvix CARE zal het niet aan derden bekendmaken op een andere manier dan gespecificeerd in dit Privacybeleid, voor de doeleinden uiteengezet in Sectie 4 of zoals vereist door de wet.

9.2

Naast de toegang die is voorbehouden aan de verantwoordelijke voor de verwerking en zijn werknemers, zoals aangegeven in artikel 8 hierboven, kan in bepaalde gevallen toegang tot de gegevens worden verleend aan bepaalde categorieën externe ontvangers, zoals verleners van technische diensten, koeriersdiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, juridische adviseurs, marketingdiensten.

9.3

De bijgewerkte lijst van deze ontvangers kan te allen tijde bij de controller worden opgevraagd.

9.4

De mededeling van deze informatie aan de voornoemde personen zal in alle omstandigheden beperkt blijven tot hetgeen strikt noodzakelijk of vereist is door de toepasselijke regelgeving.

10. OVERBRENGING NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

10.1

Pelvix CARE zal alleen gegevens overdragen aan een land buiten de Europese Economische Ruimte wanneer dat land een passend beschermingsniveau biedt onder de toepasselijke wetgeving en, in het bijzonder, onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (voor meer informatie over landen die een passend beschermingsniveau bieden, zie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en), of voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door gegevensbescherming te waarborgen door middel van passende contractuele regelingen.

10.2

Informatie beheerd door Pelvix CARE zal worden overgedragen of overgebracht naar, of opgeslagen en verwerkt in, de Verenigde Staten of andere landen buiten het land waar u woont voor de doeleinden beschreven in dit beleid. Deze gegevensoverdrachten zijn noodzakelijk om de diensten of behandelingen te leveren die in dit Beleid worden beschreven, en om onze Producten wereldwijd te exploiteren en aan u te leveren. Wij gebruiken door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen en vertrouwen op de landenspecifieke adequaatheidsbeschikkingen van de Europese Commissie, waar van toepassing, voor gegevensoverdrachten van de Europese Economische Ruimte naar de Verenigde Staten en andere landen. Indien u in dit verband vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@pelvix.care

11. DIRECT MARKETING

11.1

Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden voor artikelen of diensten die niet identiek of vergelijkbaar zijn met die waarop de gebruiker zich reeds heeft geabonneerd, tenzij de gebruiker vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven door de desbetreffende vakjes aan te kruisen ("opt-in").

11.2

Indien de Gebruiker zijn toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze informatie voor direct marketing, behoudt hij het recht om zich op elk moment, op verzoek en kosteloos, tegen dit gebruik te verzetten. Daartoe stuurt de gebruiker gewoon een verzoek naar het volgende adres: info@pelvix.care

12. OPMERKING BETREFFENDE MINDERJARIGEN

Personen jonger dan 18 jaar en personen die niet volledig rechtsbekwaam zijn, mogen de Site niet gebruiken. Pelvix CARE verzoekt hen hun persoonlijke gegevens niet aan Pelvix CARE te verstrekken. Overtredingen van deze bepaling moeten onmiddellijk worden gemeld op het volgende adres: info@pelvix.care

13. BIJWERKINGEN EN WIJZIGINGEN VAN HET HANDVEST

Door Gebruikers via de Site, per e-mail of op een andere manier te informeren, kan Pelvix CARE zich genoodzaakt zien het Handvest te wijzigen en aan te passen, met name om te voldoen aan eventuele nieuwe toepasselijke wet- en/of regelgeving, de aanbevelingen van de gegevensbeschermingsautoriteit in België, de richtlijnen, aanbevelingen en goede praktijken van het Europees Comité voor gegevensbescherming en de uitspraken van de rechtbanken en gerechtshoven in dit verband. Het verdient aanbeveling om het Privacybeleid regelmatig te raadplegen aan de hand van de datum van de laatste wijziging die in de kopregel van dit document is vermeld. Indien een gebruiker bezwaar maakt tegen een wijziging van het privacybeleid, dient hij het gebruik van de site onmiddellijk te staken en kan hij de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken zijn persoonsgegevens te wissen overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de in artikel 5 vermelde voorwaarden.

14. GELDIGHEID VAN DE CONTRACTUELE BEPALINGEN

14.1

Pelvix CARE's falen om een bepaling van deze Overeenkomst op enig moment af te dwingen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van eventuele latere rechten op grond daarvan.

14.2

De nietigheid, het verval of de niet-tegenwerpbaarheid van het geheel of een gedeelte van de voorgaande of volgende bepalingen heeft niet de nietigheid van het gehele Handvest tot gevolg. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt geacht niet te zijn geschreven. Pelvix CARE verbindt zich ertoe een dergelijke bepaling te vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, hetzelfde doel zal dienen.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

15.1

De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van het Handvest wordt beheerst door Belgisch recht, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

15.2

In geval van een geschil betreffende de geldigheid, uitlegging of uitvoering van het Handvest zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bij uitsluiting bevoegd, voor zover de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht dit toestaan.

15.3

Alvorens stappen te ondernemen om tot een gerechtelijke oplossing van een geschil te komen, verbinden de Gebruiker of de Koper en Pelvix CARE zich ertoe te trachten het geschil in der minne op te lossen. Daartoe nemen zij eerst contact met elkaar op, alvorens zo nodig hun toevlucht te nemen tot bemiddeling, arbitrage of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode.